Сдружение 'Устойчиво развитие' - Кърджали

Мисия: Сдружението е неправителствена организация в обществена полза на граждани от Община Кърджали, което работи за осигуряване на устойчиво развитие на общността чрез реализация, както самостоятелно така и в партньорство на програми и проекти за постигане целите си, насърчава добродетели като толерантност и благотворителност, и подпомага реализацията на граждански инициативи, съответстващи на местните нужди.

Целите на Сдружението са:

 1. Да развива и утвърждава духовните ценности, гражданското общество и демократичните принципи;
 2. Да подпомага развитието на икономиката, науката, на методите за намаляване на негативното въздействие върху околната среда и здравето, образованието, културата, спорта и туризма;
 3. Да защитава човешките права и подпомага лицата в неравностойно положение;
 4. Да подпомага социалната и етническа интеграция и личностна реализация на гражданите;
 5. Да инициира и подпомага взаимодействие между гражданите, младежта, организациите и институциите за съвместна работа по планиране и реализиране на проекти, насочени към подобряване на благосъстоянието на населението в Република БЪЛГАРИЯ;
 6. Да работи съвместно и да подпомага неформални обществени групи при реализиране на инициативи, които са близки с целите на СДРУЖЕНИЕТО;
 7. Да съдейства и посредничи на български, и чужди финансиращи организации и институции при проектиране, осъществяване и оценка на програми, и проекти;
 8. Да работи за повишаване на благоприятните условия и да реализира проекти и програми за развитие в обществени, научно-приложни, изследователски, образователни и други области на дейност;
 9. Да установява и поддържа програмни и организационни връзки със сродни български и чужди организации, институции и програми, както и с отделни лица, които подкрепят развитието на обществото;
 10. Да се грижи за и отстоява правата и интересите на своите членове по съответният законен ред.

За постигане на своите цели Сдружението използва следните средства:

 1. Поставя своята дейност на широка обществена основа, като организира, насърчава и всестранно разгръща творческата дейност и инициатива на учените, специалистите, обществениците, деятелите и всички други хора, които обединява;
 2. Подпомага всички видове дейности, свързани със устойчиво развитие на обществото;
 3. Разработва и реализира програми и проекти в сферата на устойчивото развитие на икономиката, опазването на околната среда чрез намаляване на негативното влияние от човешки дейности, младежки дейности, образованието и културата, социалната реформа и здравеопазването, спорта и туризма, укрепването на демократичните принципи;
 4. Организира и провежда образователни програми, семинари, симпозиуми, конференции, лекции, кампании и форуми, изследвания, обмен и други подходящи форми за обучение, както и пропагандира традициите и ползата от устойчивото развитие във всички негови форми;
 5. Съдейства на членовете си за участие в местни и международни инициативи, и осъществява сътрудничество с други сдружения и формирования на национално и международно равнище;
 6. Разработва и осъществява програми за организационно, методическо и научно подпомагане на дейността си;
 7. Сътрудничи си със държавни и местни институции, бизнес и обществени организации, НПО, и с физически лица.